Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Οι επιχειρησιακές υπηρεσίες ασφαλείας βοηθούν τους πελάτες στο να ελαττώσουν τόσο τις ήδη υπάρχουσες, όσο και τις πιθανές απειλές, με ολιγοδάπανο τρόπο. Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.Οι Υπηρεσίες της TechniClean Group Service είναι κατάλληλες για να προσφέρουν μια καθολική λύση σε εταιρείες που απαιτούν περιστασιακή υποστήριξη ή μακροπρόθεσμες λύσεις.

Οι σύμβουλοι ζητημάτων ασφάλειας της TechniClean Group Service συνεργάζονται με πελάτες από όλους τους τομείς: έως μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, ή ακόμη και ιδιώτες.
Η παροχή συμβουλών  ζητημάτων ασφαλείας αναγνωρίζει και εξετάζει απειλές και κινδύνους προς πελάτες, και εξασφαλίζει ότι η στρατηγική για την ελάττωση τους θα είναι κατάλληλα εστιασμένη και θα αξιοποιεί τους κατάλληλους πόρους.
Συνεργαζόμαστε με ανώτατα διοικητικά στελέχη, διευθυντές ασφάλειας, διευθύνοντες συμβούλους και άλλους, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πόροι ασφάλειας θα είναι ευθυγραμμισμένοι προκειμένου να εκπληρώσουν τους βασικούς επιχειρηματικούς στόχους. Σε πολλές περιπτώσεις, η διαδικασία αυτή ξεκινάει με μια αξιολόγηση κινδύνων στην ασφάλεια προτού αναπτυχθεί η εκτελεστική οδηγία ασφαλείας.
Η TechniClean Group Service μπορεί να συνδράμει στην ανάπτυξη συστημάτων ασφαλείας και πλάνων παράδοσης για τις επιχειρήσεις.