Νέοι Πελάτες
Λαμβάνοντας υπόψη την πολύ ευαίσθητη φύση πολλών από αυτές τις υπηρεσίες, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση της νομιμότητας των δυνητικών πελατών και δημιουργείται μια επίσημη διαδικασία δέουσας επιμέλειας πριν προσφέρονται οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Η όλη διαδικασία είναι διαφανής και καταγράφεται.