Η TechniClean θα προσφέρει συμβουλές σε θέματα ασφάλειας, θα αναλάβει τον ρόλο του συνδέσμου με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.